ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา

(PRIVACY NOTICE FOR SCHOLARSHIP)

 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษา งานทะเบียนผู้ขอรับทุนการศึกษา การปฏิบัติตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอรับทุนการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอรับทุนการศึกษา การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 2. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

 • ประมวลผลบนฐานสัญญา
 • ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
  • ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา เช่น แบบคำขอรับทุนการศึกษา รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ข้อมูลระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา/สาขา จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  • รูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
  • ข้อมูลที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
  • สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ผลการศึกษาปีที่ขอรับทุนการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวนักศึกษา หน้าบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้ขอรับทุนการศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูล ให้ผู้สมัครงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับบุคคลดังกล่าวทราบด้วย และได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ อย่างถูกต้อง
 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุนจนจบการศึกษาและหลังจากจบการศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา
  • บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
  • บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษาอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

        

 1. สิทธิของผู้ขอรับทุนการศึกษา

ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

  6.1  สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษา

  6.2   สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

  6.3   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

  6.4   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล่วนบุคคล

  6.5   สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

  6.6   สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาเป็นปัจจุบัน

  6.7   สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

  6.8  สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของผู้ขอรับทุนการศึกษา อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

 

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนด โปรดติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

 • อีเมล์ dpo@eppcup.com
 • เลขที่ 47 หมู่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
 • โทรศัพท์ : +66 (0)38 63 7373 เว็ปไซต์ www.eppcup.com