ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

(PRIVACY NOTICE FOR INTERN)

 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน งานทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน งานจ่ายเบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ฝึกงาน การประเมินผลการฝึกงาน การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาฝึกงาน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุมโรคติดต่อและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาพยาบาล การบันทึกเวชระเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเข้าใจของนักศึกษาฝึกงาน การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาฝึกงาน การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษาฝึกงาน การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่างๆ
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิตหรือสุขภาพของนักศึกษาฝึกงาน เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

2. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

 • ประมวลผลบนฐานสัญญา
 • ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
  • ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอฝึกงาน เช่น จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอฝึกงาน
  • ข้อมูลในการติดต่อกับนักศึกษาฝึกงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาฝึกงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางทหาร ข้อมูลสุขภาพ และรายละเอียดอื่นๆ
  • รูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
  • ข้อมูลที่นักศึกษาฝึกงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบแอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม

แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัท

 • สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
 • ข้อมูลสุขภาพและ/หรือผลการตรวจสุขภาพ การประเมินความสามารถในการฝึกงาน
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การบันทึกวันและเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอพลิเคชั่น ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาฝึกงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย และได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ อย่างถูกต้อง
 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานและหลังจากพ้นสภาพการฝึกงานแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน
  • บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
  • บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณารับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงาน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
 1. สิทธิของนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

  6.1   สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน

  6.2   สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

  6.3   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

  6.4   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

  6.5   สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

  6.6   สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานเป็นปัจจุบัน

  6.7   สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

  6.8   สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของนักศึกษาฝึกงาน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

 

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนด โปรดติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

 • อีเมล์ dpo@eppcup.com
 • เลขที่ 47 หมู่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
 • โทรศัพท์ : +66 (0)38 63 7373 เว็ปไซต์ www.eppcup.com