ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

(PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER)

 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ดังนี้

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ การทำสัญญาในการซื้อขาย และ/หรือชำระค่าสินค้า เป็นต้น
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการซื้อขายและ/หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ
 • การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ซื้อ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต
 • เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน
 • เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท เช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การออกบูธ และกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 2. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

 • ประมวลผลบนฐานสัญญา
 • ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
  • ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัท เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้าที่ซื้อ ประวัติการซื้อ ข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า เป็นต้น
  • บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัทกรณีเข้าชม ซื้อและ/หรือรับสินค้าด้วยตนเองภายในบริษัท
  • ข้อมูลในการแสดงตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขและข้อมูลบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับบางกรณี
  • ข้อมูลทางการเงิน การชำระค่าสินค้า และ/หรือเครดิต เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ และข้อมูลในการแพ้อาหารกรณีเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า เป็นต้น
  • กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมสถานที่ใดๆ ของบริษัททั้งภายในพื้นที่บริษัท และนอกพื้นที่บริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ภาพถ่ายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวขณะร่วมกิจกรรม ข้อมูลการรับรางวัล เป็นต้น
  • ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
  • ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง โดยลูกค้าแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย และได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ อย่างถูกต้อง

 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนดต่อไป
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายและเมื่อไม่มีการซื้อขายไม่เกินห้าปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
  • บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
  • บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลูกค้ากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อซื้อขายตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

 

 6. สิทธิของลูกค้า

ลูกค้าจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

  6.1   สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  6.2   สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

  6.3    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

  6.4    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

  6.5    สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

  6.6    สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน

  6.7   สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

  6.8   สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

 

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนด โปรดติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท อิสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

 • อีเมล์ dpo@eppcup.com
 • เลขที่ 47 หมู่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
 • โทรศัพท์ : +66 (0)38 63 7373 เว็ปไซต์ www.eppcup.com